Choroby Psów i Kotów

 • Informacje ogólne

  Przewidywany termin rozpoczęcia studiów: październik 2023 rok

  Czas trwania: 6 semestrów

  Orientacyjna opłata za jeden semestr: 4000,- zł

  Zajęcia będą prowadzone według dotychczasowego programu z uwzględnieniem aktualizacji

  Maksymalna liczba miejsc: 80 (2 grupy po 40 słuchaczy)

  Minimalna liczba uczestników grupie: 35

  Kierownik Szkolenia zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia pierwszego semestru.

 • REKRUTACJA

  Rekrutacja rozpoczęta!

  Zakończenie rekrutacji: 15.08.2023

  Wymagane dokumenty:

  Zgłoszenie powinno zawierać dokumenty przewidziane w Ustawie z dnia
  21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych
  (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1140 z późn. zm.)

  W myśl ustawy warunkiem przyjęcia jest złożenie przez zainteresowanego:

  • wniosku (do pobrania na stronie KSLW w zakładce Rekrutacja na szkolenia specjalizacyjne http://www.piwet.pulawy.pl/kslw/?page=08)
  • odpis dyplomu lekarza weterynarii,
  • odpisu zaświadczenia z okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej o stwierdzeniu prawa wykonywania zawodu (zaświadczenie nie starsze niż 3 miesiące),
  • deklaracji pokrycia kosztów specjalizacji przez lekarza weterynarii lub jednostkę organizacyjną, kierującą lekarza weterynarii na szkolenie specjalizacyjne
 • Wymagania wobec kandydatów

  Rekrutacja jest otwarta dla lekarzy weterynarii spełniających łącznie następujące warunki:

  – przynajmniej dwuletni staż pracy w lecznictwie psów i kotów

  – prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP

  Pierwszeństwo w przyjęciu na studia mają:

              – osoby które z braku miejsc nie zostały przyjęte podczas rekrutacji w 2020 roku

              – wśród pozostałych kandydatów te osoby, które (rocznikowo) wcześniej uzyskały dyplom lekarza weterynarii, a w przypadku równych roczników – kandydaci, którzy wcześniej nadesłali zgłoszenie na te studia.

   

 • Zasady odpłatności

  Orientacyjna opłata za jeden semestr: 4000 zł

 • Kontakt

  Osoby zainteresowane prosimy o pisemne zgłaszanie uczestnictwa na adres:

  Kierownik szkolenia specjalizacyjnego: dr hab. Olga Szaluś-Jordanow profesor SGGW

  Katedra Chorób Małych Zwierząt z Kliniką

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

  Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa

  z dopiskiem SPECJALIZACJA CHOROBY PSÓW I KOTÓW

  tel.: 22 59 36 111

  Sekretariat e-mail: maria_milczarek@sggw.edu.pl