Rada Programowa

Zadania rady

Rada programowa jest podmiotem opiniodawczo-doradczym dziekan. Rada programowa jest właściwa dla kierunków studiów przyporządkowanych do danej dyscypliny Do zadań rady programowej należy:

  1. wspieranie dziekana w procesie nadzoru nad zapewnianiem jakości kształcenia w ramach kierunków studiów przyporządkowanych danej dyscyplinie;
  2. wyrażanie opinii w sprawach związanych z kształceniem w danej dyscyplinie lub innych sprawach przedłożonych przez dziekana;
  3. opracowywanie projektów programów i planów studiów;
  4. analiza wyników ewaluacji zajęć dydaktycznych i formułowanie rekomendacji w tym zakresie;
  5. ewaluacja i doskonalenie programów i planów studiów, w tym sylabusów;
  6. wykonywanie innych zadań związanych z zapewnianiem jakości kształcenia, określonych przez Rektora lub dziekana.

Skład rady

Dziekan powołuje radę programową i określa jej skład osobowy. W skład rady wchodzą dziekan, prodziekani oraz od siedmiu do 20 członków, w tym:

 1. zastępcy dyrektora instytutu właściwego do spraw kształcenia z instytutu działającego w ramach tej samej dyscypliny co rada programowa;
 2. nauczycieli akademickich związanych z daną dyscypliną;
 3. co najmniej jednego przedstawiciela otoczenia społeczno-gospodarczego, niebędącego członkiem wspólnoty uczelni;
 4. co najmniej jednego nauczyciela akademickiego reprezentującego inną dyscyplinę niż dyscyplina, w ramach której powołano radę programową;
 5. studentów delegowanych przez właściwy organ samorządu studenckiego, z zastrzeżeniem, że przedstawiciele studentów stanowią nie mniej niż 20% składu rady programowej.

Kadencja rady programowej jest równa okresowi powołania dziekana.

Skład rady programowej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie
Kadencja 2020-2024
Zastępca dyrektora IMW ds. kształcenia dr hab. Magdalena Chłopecka
Przedstawiciel otoczenia społeczno-gospodarczegodr Grzegorz Kotomski
Nauczyciel akademicki reprezentujący inną dyscyplinę prof. dr hab. Justyna Więcek
Nauczyciel akademicki reprezentujący inną dyscyplinę dr hab. Mariusz Maciejczak, prof SGGW
Wydziałowy Koordynator ds. jakości kształcenia, KNMdr Karolina Barszcz
Wydziałowy Koordynator ds. programu  Erasmus+, KNPdr Maciej Klockiewicz
Katedra Nauk Fizjologicznychdr hab. Tomasz Sadkowski
Katedra Nauk Fizjologicznychdr hab. Małgorzata Gajewska, prof. SGGW
Katedra Nauk Przedklinicznychdr hab. Małgorzata Gieryńska
Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnejprof. dr hab. Rafał Sapierzyński
Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnejdr hab. Beata Dolka
Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego prof. dr hab. Krzysztof Anusz
Katedra Chorób Dużych Zwierząt i Klinikadr Artur Dobrzyński
Katedra Chorób Dużych Zwierząt i Klinikaprof. dr hab. Zdzisław Gajewski
Katedra Chorób Dużych Zwierząt i Klinikaprof. dr hab. Romuald Zabielski
Samodzielny Zakład Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnejprof. dr hab. Jarosław Kaba
StudentEwelina Pierzecka  – 4 rok
StudentAgnieszka Balcerzak -3 rok
StudentKatarzyna Cuper – 4 rok
StudentHubert Aszteborski – 4 rok
  
Prodziekandr Karolina Barszcz
Prodziekan ds. studiów obcojęzycznychdr hab. Agnieszka Jackowska-Tracz
Dziekandr hab. Michał Skibniewski
Harmonogram posiedzeń
rady programowej